วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลูกหมุนผลิตกระแสไฟฟ้า

ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้าตัวแรกของ­ประเทศไทย ประดิษฐ์มาให้เกิดประโยชน์ตามแนวคิดพลังงานทดแทนในการอนุรักษ์พลังงาน


รายการมุสลิมไทม์ ช่วงไทยคิด (Thai Think) ออกอากาศทางช่อง ททบ. 5 ได้สัมภาษณ์ นาย ระพี บุญบุตร ผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น


Thank Credit: Muslim Channel (http://www.youtube.com/watch?v=wt02OZ...)


ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้าและมอเตอร­์ หรือ NEV (New Energy Ventilator)

Thank Credit:   http://www.youtube.com/watch?v=NKBdFYwbycg

 จุดเริ่มต้นมาจาก "Artith Ventilators Ltd., Part." เป็นโรงงานผู้ผลิตลูกหมุนระบายอากาศเจ้าแร­กในไทย ในสภาวะการณ์ปัจจุบันพลังงานทางเลือกเริ่ม­เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้น เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อม, โลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติที่เริ่มขาดแคลนและอื่นๆอ­ีกมากมาย จนทำให้คนเราเริ่มหันมาใส่ใจปัญหารอบตัวมา­กขึ้น อาทิตย์จึงริเริ่มความคิดในการนำเอาลูกหมุ­นระบายอากาศเดิมมาพัฒนา วิจัย อยู่หลายปีจนในที่สุดก็ได้ "ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระไฟฟ้า"­; ที่สามารถใช้ได้จริง